റോയലിന്റെ പടക്കുതിര എസ്.ജി 650; രാജകീയ വരവേൽപ്പിന് ഒരുങ്ങുന്നു.

റോയലിന്റെ ഇരട്ടകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്റർസെപ്റ്ററിലും കോണ്ടിനെന്റൽ ജിടിയിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന പാരലൽ ട്വിൻ എൻജിനാണ് എസ്.ജി 650 കൺസപ്ടിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

റോയലിന്റെ പടക്കുതിര എസ്.ജി 650; രാജകീയ വരവേൽപ്പിന് ഒരുങ്ങുന്നു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s