അച്ഛന്റെ മടിയിൽ പിറന്നാൾ മധുരം നുണഞ്ഞു റിസു; വീഡിയോ

മകൾ റിസുവെന്ന റോസ് ട്രീസയുടെ അഞ്ചാം പിറന്നാൾ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ

അച്ഛന്റെ മടിയിൽ പിറന്നാൾ മധുരം നുണഞ്ഞു റിസു; വീഡിയോ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s