ഒരു സിനിമാപ്പാട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധനയുടെ ഭാഗമാവുക, അതു കല്ലിൽ കൊത്തിവച്ചു പൂജിക്കുക, സത്യമാണ്

ഒരു സിനിമാപ്പാട്ട് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധനയുടെ ഭാഗമാവുക. അതു കല്ലിൽ കൊത്തിവച്ചു പൂജിക്കുക… ഇതു മലയാളികൾക്കു കേട്ടുകേൾവിപോലുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷേ ഒരു സിനിമാപ്പാട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധനയുടെ ഭാഗമാവുക, … More

Review: The Forever Purge

Director: Everado Valerio Gout Stars: Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Gregory Zaragoza James DeMonaco’s Purge franchise lumbers onward. While it … More

WWE Money In The Bank 7/18/2021

DATE: July 18, 2021 8:00 pmLOCATION: Dickies Arena, Fort Worth, TexasAVAILABLE ON:Peacock, WWE Network (outside of the U.S.) CARD WWE UNIVERSAL CHAMPIONSHIPRoman … More